ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ PILOTAJ TIC.A.Ş. GENEL HİZMET ŞARTLARI

 

ARPAŞ Ambarlı Pilotaj Römorkaj Tic. AŞ. tarafından verilen hizmetler, aşağıdaki şartlara tâbidir:

  1. Tanımlar

1.1. Bu metinde yer alan tanımlar, metin İçeriği farklı olmadıkça veya taraflar aksini kararlaştırmadıkça aşağıda yer alan anlamlan taşırlar.

1.1.1. “Şirket”, ARPAŞ Ambarlı Pilotaj Römorkaj Tic. AŞ. ‘yi veya ARPAŞ Ambarlı Pilotaj Römorkaj Tic. AŞ. ‘nin herhangi bir yan kuruluşunu ifade eder.

l . 1.2. “Kiralayan”, talebi üzerine Şirket tarafından hizmeti talep edeni, hizmet sağlanan tarafı ve/veya geminin donatanı ya da onun yetkili acentesi veya temsilcisini ifade eder.

l . I .3. “Hizmet Tarifesî’, mevcut şekli Kiralayan ‘da bulunan (Kiralayan böylelikle söz konusu belgeyi okuduğunu ve kabul ettiğini onaylar.) ve Şirket tarafından sunulan hizmetler için ödenecek bedelleri düzenleyen belgeyi ifade eder.

1.1.4. “Gemi”, Şirket tarafından verilecek hizmetlere konu, yapısı ne olursa olsun (Gemi kelimesinin olağan ve genel karşılığına uysun veya uymasın) herhangi bir gemi, araç ya da cismi ifade eder.

  1. 1.5. “Hizmet”, Kiralayan ‘ın talebi üzerine Şirket tarafından verilebilecek her türlü hizmeti ifade eder.
  2. 1.6. “Kılavuz”, yerel düzenlemeler uyarınca kılavuzluk yapabilecek yeterlilikte ve geçerli bir lisansa sahip, Gemi’nin personeli olmayan kimseyi ifade eder.
  3. 1.7. “Römorkaj Esnasında”, hangisi daha erken gerçekleşmiş ise, halatın/telin gemiden römorköre veya römorkörden gemiye verilmesi ile ya da römorkörün  Gemi’nin kaptanından doğrudan talimat almaya başlar hale geldiği andan itibaren başlayan ve hangisi daha sonra gerçekleşmiş ise, römorkaj tamamlandıktan sonra halatın/ipin gemiden atılması veya römorkörün Gemi’den güvenli bir şekilde ayrılması ile sona eren olan zaman dilimini ifade eder.
  4. I .8. “Kılavuzluk Esnasında”, Kılavuz’un gemiye çıkması ile başlayan ve Hizmet tamamlandıktan sonra gemiden ayrılması ile sona eren zaman dilimini ifade eder.

I.2. Aşağıda yer alan şartlar, Şirket’in tüm yan kuruluşları bakımından da geçerli Olup, bunun İçin ayrı bir anlaşma yapılması aranmayacaktır.

2. Kiralayan’ın Görev ve Yükümlülükleri

2.1. Kiralayan, Gemi’nin donatanı, kaptanı ya da donatanın yetkili acentesi olduğunu, bu belgede belirtilen Genel Hizmet Şarları ‘m sadece kendi adına değil. donatan ve/veya Gemi kaptanı adına da kabul etliğini ve etmeye de yetkili olduğunu. Hizmet talebinde bulunmasının bu şartları kabul etmek anlamına geldiğini kabul ve taahhüt eder.

2.2. Kiralayan, Gemi’nin fiziki ve hukuki olarak hazır ve yapılacak manevra ve sunulacak Ilizmct için her bakımdan elverişli olduğunu garanti eder.

2.3. Kiralayan, Hizmet’in sunulması esnasında, Gemi’de yerel düzenlemelere uygun ve/veya Hizmet’e konu manevranın özelliklere uygun yeterli kapasite ve sayıda kaptan ve gemi adamı bulundurmayı taahhüt eder.

2.4. Kiralayan, Hizmet talebi ile aşağıda sayılanları Şirket’e teslim edecektir:

2.4.1. Şirket’in Hizmet Tarifesinde belirtildiği şekilde Hizmet talep edildiğine dair ihbar; 2.42. Talep edilen Hizmet’in detayları,

2.43. Hizmet’e konu Gemi’nin özellikleri ve fiziksel durumuna ilişkin detaylar,

2.4.4. Şirket tarafından talep edilebilecek başka herhangi bilgi.

3. Hizmetlerin Uygulanması

3.1. Römorkaj Esnasında, römorkör kaptanı ve mürettebatı, Kiralayan’ın yardımcısı sayılacaklar ve Gemi’nin kaptanı tarafından verilecek talimatları yerine getireceklerdir. Bu bağlamda, Gemi üzerinde bulunan herhangi bir kişi tarafından römorkör mürettebatına verilecek talimatlar Gemi kaptanının talimatları olarak yorumlanacaktır.

3.2. Şirket’in istihdam ettiği bir çalışan olsa dahi Kılavuz, Hizmet süresince sadece Kiralayan’ın yardımcısı sayılacak ve buna göre Kiralayan, Kılavuz’un davranış, ihmal, savsama ve kusurundan sorumlu olacaktır.

3.3. Kılavuzluk Esnasında, Gemi ‘nin donatanının yardımcısı sayılacak olan Kılavuz, Gemi’nin kaptanı tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. Bu bağlamda, Gemi üzerindeki herhangi bir kişi tarafından Kılavuz’a verilecek talimatlar Gemi’nin kaptanının talimatları olarak yorumlanacaktır.

3.4. Kılavuz ve römorkör kaptanı, römorkaj ve kılavuzluk hizmetleri verildiği esnada Gemi’ye, römorköre veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı gelebilecek zararların önlenmesi için Gemi kaptanından talimat almaksızın gerekli önlemleri almakta serbesttirler.

3.5. Hizmet’in sunulması, özellikle fırtına, akıntı veya kötü görüş gibi Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen nedenlerle imkânsız hale gelir veya ciddi derecede zorlaşırsa Şirket, Kiralayan’ın talebi ve onayına ihtiyaç olmaksızın Hizmet’ i erteleme ve/veya iptal etmekte serbesttir.

4. Ödeme

4.1. Kiralayan, Hizmet Tarifesi ‘ne göre belirlenecek ücreti ödeyecektir. Hizmet Tarifesinde belirtilmemiş her Hizmet, verildiği zaman Şirket tarafından belirleneceği şekilde ücretlendirilecektir.

4.2. Ücret, Şirket tarafından hazırlanmış bir fatura karşılığında, fatura tarihinden itibaren 10 işgünü içerisinde herhangi bir indirim veya vade talebinde bulunulmaksızın Kiralayan tarafından nakit ya da tarafların anlaştığı şekilde ödenecektir.

4.3. Kiralayan, bütün liman masraflarını, kılavuzluk ücretlerini, liman ücretlerini veya bu hizmetler ile ilgili diğer tüm masraf, vergi veya ücretleri ödeyecek ve karşılayacaktır. Kiralayan, Şirketi bu gibi harcamalar, vergi ve masraflar dolayısıyla her türlü talepten muaftutup koruyacak ve talepleri doğrudan kendi karşılayacaktır.

4.4. Şirket, yukarıdaki ödeme koşullarının Kiralayan tarafından tamamen ya da kısmen yerine getirilememesi halinde; bedelleri ödenmemiş Hizmetlere konu gemiden başka gemilerine peşin ödeme yapılmadıkça Kiralayan’a verilen hizmetleri durdurma ve reddetme hakkına sahiptir.

5. Sorumluluk

5.1. Şirket, Römorkaj ve/veya Pilotaj Esnasında oluşabilecek, Gemi’nin hasar ve zararından, Gemi üzerinde bulunan veya bulunmayan kişilerin yaralanmasından, malların görmesinden, herhangi bir çevre kirliliği ya da diğer çevresel sorumluluklardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır meğer ki bu gibi sorumluluklar sadece Şirket’in römorkörünün denize elverişli haldc bulundurmasına ilişkin makul özeni göstermemesinden kaynaklansın.

5.2. Şirket, hiçbir surette,

(i) Kiralayan, Kiralayan’ın mürettebatı, acentesi, temsilcisi, yardımcısı veya Kiralayan adına ya da Kiralayan adına veya onun talimat ya da kontrolü ile hareket eden herhangi bir kişinin davranış ya da ihmali,

(fi) Kiralayan, Kiralayan’ın mürettebatı, acentesi, temsilcisi, yardımcısı veya Kiralayan adına hareket eden herhangi bir kişinin verdiği talimatlara uyularak Şirket tarafından yapılan iş ve işlemler, nedeniyle herhangi bir mal veya kişi veya çevreye verilecek herhangi bir zarar sebebiyle sorumlu tutulamayacaktır.

5.3. Kiralayan, Hizmet ile ilgili ya da Hizmetlerden kaynaklanan, üçüncü kişilerin her türlü hasar, zarar, masraf ve taleplerinden Şirket’i muaf tutup koruyacak ve bu talepleri doğrudan kendisi karşılayacaktır.

5.4. Şirket’in sözleşme, haksız fiil ya da yasa uyarınca doğabilecek sorumluluğu, her kime karşı olursa olsun, hiçbir surette bu sorumlulukla bağlantılı Hizmet için kararlaştırılmış olan ücretin iki katını aşmayacaktır.

  1. Uygulanabilir Hukuk ve Yargılama Bu Genel Hizmet Şartları’ndan ve/veya Şirket tarafından verilecek Hizmetlerden doğacak her türlü uyuşmazlık, münhasıran Türk Hukuku’na göre ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkisine tâbidir.