ARPAŞ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ 

 

Siz değerli çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin bilgi gizliliği ve kişisel verilerinizin korunması;  ARPAŞ PİLOTAJ RÖMORKAJ TİC. A.Ş. (“ARPAŞ”) için çok önemlidir. 

Bu bilgilendirme metni vasıtasıyla; sizlere ait verilerin ARPAŞ tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız.

ARPAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri doğrultusunda veri sorumlusudur. Bu kapsamda bazı kişisel verileriniz ARPAŞ tarafından; istihdamın sevk ve idaresi, istihdam kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, kamu güvenliğinin sağlanması ve yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya ARPAŞ’ın meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde toplanılacak ve kullanılacaktır. Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde;

  •   İş Ortaklarına,
  •   Çalışanlara,
  •   Hizmet Sağlayıcılarıyla (Bulut Bilişim ve Diğer Bilişim Hizmetleri Sağlayan Şirketler ve Danışmanlar dâhil olmak üzere),
  •   Hissedarlar ve İştiraklere,
  •   Yürürlükteki kanunlar gereği yurtiçindeki Yetkili İdari Kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara,
  •   Kamu güvenliğinin sağlanması ve yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili idari mercilere, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5’inci ve 6’ıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin ilk iki paragrafında belirtilen amaçlar ve şirket politikalarına uygun olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Çalışan adaylarına ait İş Talep Formu ve/veya özgeçmiş bilgileri, işe alım süreçlerinden bağımsız olarak ARPAŞ nezdinde 1 (bir) yıl süreyle KVK Kanunu ve Şirket politikalarımıza uygun olarak saklanabilir ve sürenin sonunda herhangi bildirime gerek duymadan uygun şekilde imha edilir.

Yukarıda yer alan ARPAŞ’ın meşru amacı doğrultusunda ARPAŞ içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; ARPAŞ içinde bulunan kameralarla ve parmak izi uygulamalarıyla da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler ARPAŞ’ın bilgisayarlarında kaydedilmektedir.  

ARPAŞ, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. 

Bu bakımdan, her zaman tarafımıza başvurarak kanuni haklarınız olan:

(a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b)  kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c)   kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

(d)  yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

(e)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme, 

(f)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, 

(g)  “(e)” ve “(f)” bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(ğ) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumuna itiraz etme ve 

(h)  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme;   haklarına sahipsiniz. 

Bu yöndeki talepleriniz için, internet sitemizden ya da şirket personel servisimizden temin edeceğiniz “Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurup, 

(a)    Güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanmak suretiyle “arpaspilotaj@hs01.kep.tr” adresine, 

(b)    İadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, 

(c)    Elden ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ PİLOTAJ TİC. A.Ş. Marmara Mah. Liman Cad. No:49 Kat:5 İç Kapı No: 96 Beylikdüzü / İSTANBUL adresimize,  iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu bilgilendirme metninde düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda ARPAŞ talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.